skip to Main Content

 

                

 

 

 

Jaarvergadering av Horror

Datum overleg 11 april 2022
Tijd 19.30 uur
Afgemeld Wilco Bakker, Anita Boschma, Roel de Jong, Wietske de Jong, Ilona Kruis, Annet Werkema, Janneke Noorlander, Martin de Haan, Janny Wubbolts, Peter Reitsma, Uilke Schotanus en Grietje Hoffman
   
  Agendapunt  
1. Opening en mededelingen De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

 

De voorzitter spreekt zijn dank uit aan de trainers voor hun inzet en creativiteit tijdens de coronacrisis.

2. Uitreiking Andriol beker Pieter Baljet reikt de Andriol Beker uit aan Vera de Vries.
3. Notulen jaarvergadering 2019 en 2020 De notulen van 2019 worden vastgesteld

Het jaarverslag van 2020 wordt vastgesteld.

4. Jaarverslag bestuur Het jaarverslag van het bestuur wordt via de mail gedeeld met de leden.

 

Maria Poiesz heeft av Horror gevraagd of kinderen en volwassenen met een beperking mogen trainen op de baan. Het bestuur heeft hier positief op gereageerd. Deze activiteiten worden deels gefinancierd vanuit het nationaal Sportakkoord. 14 en 28 mei starten de eerste activiteiten, te denken aan framerunning.

 

5. Jaarverslagen commissies

 

Ondanks de corona heeft de WWC gepoogd om de Winterlopen door te laten gaan. Deze zijn goed verlopen. Daarnaast was er 10 april de Ronde van Súdwest. Binnenkort verwacht de WWC een verzoek van Le Champion (organisator Mar-athon), om mee te werken aan de Mar-athon van Sneek.

 

De sponsorcommissie heeft zich ingezet op het binnenhalen van bordsponsoren en nieuwe kleding voor de trainers.

 

Vraag om vrijwilligers voor de website en facebook.

 

6. Stavaza vereniging

 

Er is een groot tekort aan vrijwilligers voor de verschillende commissies, hierdoor zijn er een aantal commissies opgeheven. Te denken aan de BWC en Jeugdcommissie.

 

Bij het bestuur nemen drie bestuursleden afscheid. Er is door het bestuur een belronde gedaan, maar dit had niks opgeleverd. Nadat het bestuur een brandbrief had verstuurd, zijn er een aantal reacties binnengekomen.

 

Er is ook hoge nood bij het trainerskorps. Er is contact geweest met het Cios om een leerlingbedrijf te worden, zodat er een stageplek bij av Horror geboden kan worden. Daarnaast is er een advertentie voor (assistent) trainers geplaatst bij de KNAU, hier is geen reactie op gekomen. Er zijn de afgelopen paar jaar mensen direct benaderd, maar dat was zonder resultaat. Onlangs heeft de voorzitter contact gehad met een mogelijke trainer uit Heeg. Hier komt een vervolg op.

 

Het bestuur probeert de lijn van de werkgroepen, die is ingezet vanaf 2019, weer op te pakken. Dit doet het bestuur samen met de vereniging ondersteuners vanuit de gemeente. Dit was stil komen te liggen tijdens de coronacrisis.

 

Vanuit de leden komt de vraag waarom er niet een officiële trainersopleiding bij het Cios wordt gefaciliteerd.

Afspraak: De voorzitter bespreekt dit met de KNAU.

 

Daarnaast is er de opmerking dat er gekeken moet worden naar een betaalde trainer.

 

7. Financieel jaarverslag

 

Het jaarverslag wordt gedeeld met de leden.

 

Extra inkomsten zijn de coronasubsidie, in totaal 5500 euro en de Rabosponsoractie heeft 1500 euro opgeleverd.

 

Naar verwachting komt er een flinke verhoging voor de energiekosten.

 

Is er een scheiding in de kosten als het gaat om verwarmen van de kantines Horror en De Waterpoort en het gebruik van de verlichting op de velden?

Afspraak: Dit wordt nagevraagd bij de gemeente. Ook worden de contracten mbt de verlichting nagekeken.

 

8. Verslag kascommissie

 

Anneke Heijnis, Liesbeth Steenbergen en Ronald de Lange  geven hun akkoord en worden bedankt voor hun bijdrage.

 

9. Benoeming kascommissie

 

Nieuwe kascommissie: John van der Wiel en Anneke Heijnis treden toe.

 

26/4/’22 Correctie: Toevoegen Lucia van der Bijl

10. Vaststelling begroting en contributie

 

De begroting wordt vastgesteld.

Er komt geen verhoging van de contributie.

11. Nieuwe statuten

 

Bij het vaststellen van de statuten moet meer dan de helft van de leden aanwezig zijn. Mocht dit niet zo zijn, dan moet er een tweede vergadering georganiseerd worden voor de vaststelling.  Bij de eerste stemming zijn de statuten aangenomen, omdat er minder dan de helft van de leden aanwezig zijn, wordt er op 9 mei een extra vergadering gepland om de statuten definitief vast te stellen.

 

12. Jubileumjaar

 

AV Horror bestaat dit jaar 75 jaar. Dit is een feestelijke gebeurtenis. Het idee is om in september een feest te organiseren. Er zijn mensen nodig die dit gaan organiseren. Johan, Paul, Roelof, Marga, Harrie, Sjoerd en Maria bieden zich aan.

 

Sjantel oppert om dit gezamenlijk te doen met de clubkampioenschappen.

 

13. Mutaties bestuur

 

Helga Clement stopt als secretaris

Margreet Bootsma stopt als algemeen bestuurslid en beheerder van de ledenadministratie

Francisco Oosterbaan neemt afscheid als bestuurslid Jeugd

Wilco Bakker heeft afscheid genomen als penningmeester.

Arthur Poelman stopt als voorzitter, hier is nog geen opvolger voor gevonden. Arthur neemt officieel afscheid op 9 mei.

 

Gielt Algera treedt toe als bestuurslid voor jeugdzaken.

Maria Poiesz treedt toe als bestuurslid gehandicaptensport (Uniek Atletiek)

Roelof Frankena treedt toe als secretaris

Sandra van Galen treedt toe als algemeen bestuurslid en beheerder van de ledenadministratie

Klaas Jan Wiersma is sinds 2020 toegetreden als penningmeester, maar nog niet officieel voorgesteld.

 

14. Aftredende commissieleden

 

John van der Wiel, Martin de Haan, Sander Syperda, Dick Heppener, Janny Wubbolts zijn gestopt bij de BWC

Peter Reitsma en Uilke Schotanus zijn gestopt bij de WWC

Hanny van der Mei en Richard Blaauw zijn gestopt met de jeugdcommissie.

 

15. Uitreiking 5×1 beker

 

De beker wordt uitgereikt aan Bert Brinks.
16. Rondvraag

 

– Theo Huitinga pleit voor een rookvrije sportcomplex. Het verzoek is door het huidige bestuur neergelegd bij de gemeente.

– Harry merkt op dat gebruikers van de kantine regelmatig hun rommel niet opruimen. Let hier op.

– De pot voor de sponsormunten van de Poiesz zit behoorlijk vol. Deze moet geleegd worden, echter zijn we als club dit jaar uitgeloot.

– Paul Clement vraagt of er budget is om de wedstrijdklok, maar ook de geluidsinstallatie na te laten kijken of vervangen. De klok is afgeschreven en

  mag vernieuwd worden. Er is geld om de geluidsinstallatie na te laten kijken.

– 25 juni is er de Marathon van Sneek. Paul denkt dat er weer inzet wordt gevraagd van de club.

– Sneek-Bolsward-Sneek gaat door. Dit wordt de laatste zaterdag van augustus georganiseerd.

– Sjantel Busman vraagt of er onderhoudsafspraken met de gemeente zijn mbt de baan. De baan is enkele weken gelden gekeurd. Rapport wordt

  binnenkort verwacht.

– Anneke Heijnis vraagt of het een idee voor Horror is om een reminder te sturen zodra er een wedstrijd wordt georganiseerd. Deze mogelijkheid

  wordt bekeken met de invoering van Volta.

 

17. Sluiting Er moet nog gestemd worden voor de nieuwe statuten, daarom wordt er op 9 mei een nieuwe ledenvergadering georganiseerd.

Tijdens deze avond wordt er ook afscheid genomen van Arthur Poelman als voorzitter.

 

De voorzitter sluit af om 21.50 uur.

 

Back To Top