skip to Main Content

Huis- en gedragsregels

Het bestuur van AV Horror heeft regels opgesteld met betrekking tot het gebruik van de baan, van de materialen en algemene huishoudelijke regels. Wij verwachten van onze leden dat zij op de hoogte zijn van deze huisregels en zich hieraan houden.

Algemene huisregels

Omgangregels

Aannamebeleid coaches en trainers

Gedragsregels begeleiders in de sport

Baanregels

Materiaalregels

Statuten & Huishoudelijk reglement

Bij de oprichting van een vereniging vormen de statuten het belangrijkste stuk. Ze geven als het ware de grondregels van de vereniging. Het doel van het huishoudelijk reglement is om in aanvulling op de statuten afspraken te maken, welke voor de vereniging van belang zijn. Deze afspraken betreffen eenvoudige zaken, die nog wel eens aan verandering of uitbreiding onderhevig zijn en daarom niet in de statuten staan. Het huishoudelijk reglement ligt voor alle leden ter inzage in de kantine.

Statuten

Huishoudelijk reglement

Back To Top